881 545 470

Aviso Legal

AVISO LEGAL EN PÁXINAS WEB 

NUNEGAL CONSULTING, S.L. (de aquí en adiante “a empresa”), con domicilio en C/COPERNICO, 1 3ºB, 15008, CORUÑA, A ( A CORUÑA), e con CIF B70150453,

A utilización do nome do domicilio https://www.nunegal.com/ atópase debidamente registrado pola empresa, con todas as garantías, tal e como dispón na Ley 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico. Non obstante, ponse de manifesto a plena adecuación dos presentes Términos Legales á normativa vixente en materia de Protección de Datos, Comercio Electrónico, Condiciones Contratación, Propiedad Intelectual e demais disposicións subsidiarias.

 

 1. ACEPTACIÓN DOS TÉRMINOS LEGAIS
  • O acceso a este sitio web ou a súa utilización en calquer forma implica a aceptación de todas e cada unha dos presentes Términos Legais, reservándose a empresa o dereito a modificalos en calquer momento. En consecuencia, será responsabilidade de todo visitante ou Usuario, a atenta lectura dos Términos Legais do uso vixente en cada unha das ocasións en que acceda a este sitio web, polo que, si éste non está de acrodo con calquera dos mismos aquí dispostos, deberá absterse respecto ó uso da presente páxina web.
 2. OBXETO
  • Por medio da web https://www.nunegal.com/, facilitarase ós Usuarios o acceso a diversos contidos, servizos, información e datos (os “contidos”), postos á sua disposición. A empresa resérvase o dereito de modificar en calquer momento a presentación, configuración e localización da páxina web, así como os contidos, productos e servizos nel dispostos.
 3. CONDICIÓNS DE ACCESO
  • O acceso á información dos distintos productos e servizos existentes no sitio web, así como a súa navegación será libre e gratuíta non exigíndose por tanto aos Usuarios o pertinente registro coa consecuente entrega dos seus datos personais, nin a utilización de claves ou contraseñas.
  • Cando para o acceso a determinados contidos ou servizos sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, os Usuarios garantizarán a súa veracidade, exactitud, autenticidad e vixencia. A empresa dará a ditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou finalidade, nos términos indicados na sección de Política de Protección de Datos.
 4. CONDICIÓNS DE UTILIZACIÓN
  • O Usuario comprométese a facer un uso adecuado e lícito do sitio web así como dos contidos e servizos, de conformidade coa legislación aplicábel, en cada momento, os Términos Legais do sitio web, a moral e as boas costumes generalmente aceptadas e o orden público. O Usuario deberá absterse de:
   • Facer un uso non autorizado ou fraudulento do sitio web ou dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nos presentes Términos Legais, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquer forma poidan dañar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servicios ou dos documentos, archivos ou toda clase de contidos almacenados en calquer equipo informático;
   • Acceder ou intentar acceder a recursos ou áreas restringidas do sitio web, sin cumplir as condicións exigidas para dito acceso.
   • Provocar danos nos sistemas físimos ou lóxicos do sitio web, dos seus proveedores ou de terceiros
   • Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outro sistema físico ou lóxico que sexan susceptibles de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos da empresa, dos seus proveedores ou de terceiros
   • Intentar acceder, empregar y/o manipular os datos da empresa, terceiros proveedores e outros Usuarios
   • Reproducir ou copiar, distribuir, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización expresa do titular dos correspondientes dereitos ou que eso resulte legalmente permitido
   • Suprimir, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intectual ou industrial e demais datos identificativos dos dereitos da empresa ou de terceiros incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismo de información que poidan insertarse nos contidos.
   • Intentar obter datos personais distintos aos que está autorizado a conocer, empleando para esto medios ou procedimentos ilícitos, fraudulentos ou que poidan causar calquer tipo de dano. (véxase Virus, troyanos, bug’s, Worms, etc.)
   • En particular, e a título meramente indicativo e non exhautivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poner a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, dibujos, arquivos de sonido ou imaxe, fotografías, grabacións, software e en xeral, calquer clase de material que:
      • De calquer forma sea contrario, menosprecie ou atente contra os dereitos fundamentais e as libertades públicas reconocidas constitucionalmente, no Tratados Internaciones e no resto da legislación.
      • Induzca, incite ou promova actuacións delictivas, denigratorias, difamatorias, violentes ou, en xeral, contrarias á ley, á moral ás boas costumes xeralmente aceptadas ou ó orden público
      • Induzca, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discrimintatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición.
      • Incorpore, poña á disposición ou permita acceder a productor, elementos, mensaxes ou servizos delictivos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á ley, á moral e as boas costumes xeneralmente aceptadas ou ó orden público
      • Induzca ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor
      • Induzca ou incite a involucrarse en prácticas peligrosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibro psíquico
      • Atópase protexido pola lexislación en materia de protección intelectual ou industral perteneciente á empresa ou a terceiros sin que fora autorizado o uso que se pretenda facer
      • Sexa contrario ó honor, á intimidade persoal e familiar ou á propia imaxen das persoas
      • Contituya calquer tipo de publicidade
      • Incluya calquer tipo de virus ou programa que impida o normal funcionamento do sitio web
  • Cando para o acceso a determinados contidos ou servizos sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, os Usuarios garantizarán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. A empresa, dará a ditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou finalidade, nos termos indicados na sección de Política de Protección de Datos.
 1. RESPONSABILIDADES
  • A empresa non garantiza o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e informacións contidas nas páxinas da empresa, que poden verse impedidos, dificultados ou interrumpidos por factores ou circunstancias que están fora do seu control
  • A empresa poderá interrumpir o servizo ou resolver de modo inmediato a relación co Usuario se detecta un uso do seu Portal ou de calquera dos servizos ofertados no mismo son contrarios aos presentes Términos Legais.
  • A empresa, pon a disposición dos Usuarios unha dirección de correo electrónico lopd@nunegal.com para calquer contido que poida afectar á actividade de outros usuarios sexa posto de manifesto, coa vontade de rectificar o mismo en caso de ser apropiado.
  • A empresa, non se fai responsable por danos, perxuízos, perdas, reclamacións ou gastos, xerados por:
   • Interferencias, interrupcións, fallos, omisións, averías telefónicas, demoras, bloqueos, desconexións no funcionamento do sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas líneas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa externa o control da empresa.
   • Intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquer tipo e a través de calquer medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calquer outros.
   • Abuso indebido ou inadecuado das páxinas web da empresa.
   • Erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas do mismo. Os administradores da empresa reservan o dereito de retirar, total ou parcialmente, calquer contido ou información na presente web.
  • A empresa excluye calquer responsabilidad por danos e perxuízos de toda natureza que poidera deberse á mala utilización dos servizos de libre disposición e uso por parte dos usuarios da Web. Nese mesmo intre, a empresa queda exonerada de calquer responsabilidade polo contido e informacións que poidan ser recibidas como consecuencia dos formularios de recollida de datos, estando os mismos únicamente para a prestación dos servizos descritos ofertados pola empresa. Servizos tales como comercio online e solicitude de presupostos. Por outro lado, en caso de causar danos e perxuízos por un uso ilícito ou incorrecto de ditos servizos, o usuario poderá ser reclamado pola empresa por ditos danos ou perxuízos causados.
 1. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 
  • O Usuario reconoce e acepta que todas as marcas, nomes comerciales ou signos distintivos, todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual, sobre os contidos ou calquera outros elementos incorporados na páxina, son propiedade exclusiva da empresa ou de terceiros, quenes teñen o dereito exclusivo de utilizalos no tráfico económico. En ningún caso o acceso á páxina Web implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia ou cesión total nin parcial de ditos dereitos, salvo que se establezca expresamente o contrario.
  • Os presentes Términos legales da páxina Web non confiren aos Usuarios ningún outro dereito de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución ou comunicación pública da páxina Web ou dos seus Contidos distintos dos aquí expresamente previstos. Calquer outro uso ou expltación de calquera dereito estará sujeto á previa e expresa autorización específicamente otorgada a tal efecto pola empresa ou o terceiro titular dos dereitos afectados.
  • Os contidos, textos, fotografías, deseños, logotipos, imaxes, programas de ordenador, códigos fonte, e  en xeral, calquer creación intelectual existente en este sitio, así como o propio sitio no seu conxunto, como obra artística multimedia, están protexidos como dereitos de autor pola lexislación en materia de propiedade intelectual. A empresa é titular dos elementos que integran o deseño gráfico da súa páxina web, os menús, botóns de navegación, o código HTML, os textos, imaxes, texturas, gráficos e calquer outro contido da páxina Web o en calquer caso dispón da correspondente autorización para a utilización de ditos elementos. O contido, disposta en dita web, non poderá ser reproducido nin todo nin en parte, nin transmitilo, nin rexistralo por ningún sistema de recuperación de información, en ningunha forma nin en ningún medio, a menos que se conte coa autorización previa, por escrito, da citada Entidade.
  • Así mesmo, queda prohibido suprimir, eludir ou manipular o “copyright” e a empresa, así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquer mecanismo de información que poidera conter os contidos. O Usuario deste sitio Web, comprométese a respetar os dereitos enunciados e a evitar calquer actuación que poidera perxudicalos, reservándose en todo caso a empresa o exercicio de cantos medios e accións legais lle correspondan en defensa dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual e industrial.
 1. PROTECCIÓN DE DATOS
  • Para empregar algúns dos Servizos, os Usuarios deben proporcionar previamente certos datos de carácter persoal. Para esto, a empresa, tratará automatizadamente os Datos Personais en cumplimento co Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016. Para esto, o usuario pode acceder á política seguida no tratamento dos datos personais (POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS) así como o establecimento das finalidades previamente establecidas, ó disposto nas condicións definidas na Política de portección de Datos que presdenta a Web.
 2. DURACIÓN Y TERMINACIÓN
  • A prestación do servizo do presente sitio Web e os demais servizos, teñen en principio unha duración indefinida. Non obstante, a empresa, poderá dar por finalizada o feito de suspender calquer dos servizos do portal. Cando sea esto posible, a empresa, anunciará a terminación ou suspensión da prestación do servizo determinado.
 3. FUERZA MAYOR
  • A empresa, non será responsable en todo o caso da imposibilidade de prestar servizo, si ésta se debe a interrupcións prolongadas do suministro eléctrico, líneas de telecomunicacións, conflictos sociais, folgas, rebelión, explosión, inundacións, actos e omisións do Goberno, e en xeral todos os supostos de forza maior.
 4. LEY APLICABLE E XURISDICCIÓN
  • Os presentes Términos Legais, están amparados pola Ley española. Na medida na que así o permita a ley, as partes con renuncia expresa a calquer outro foro que poida corresponderlles, acordan someterse á xurisdicción dos Juzgados e Tribunais dónde recae a razón social da empresa.